കുടിവെള്ളം മുട്ടി പൊരുന്നംകുന്നുകാർ

Apple
ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞത് മൂലം പമ്പിങ്ങ് നിലച്ച പമ്പ് ഹൗസും പൊരുന്ന ചിറയും

ആളൂർ: ശുദ്ധജല ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ ആളൂർ പൊരുന്നംകുന്നിൽ കുടി വൈള്ള വിതരണം നിലച്ചിട്ട് മൂന്ന് ദിവസം.പൊരുന്നംകു ന്നിലേക്കും സമീപ പ്രേദേശങ്ങളിലേക്കും വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന പൊരുന്ന ചിറയിൽ വൈളളം കുറഞ്ഞതോടെ പമ്പിംഗ് നിറുത്തിയതാണ് മൂന്ന് ദിവസമായി പ്രദേശത്തുകാരുടെ കുടിവെള്ളം മുടങ്ങാൻ കാരണം.

വേനൽ കടുക്കു മ്പോഴേക്കും വൈള്ളം വറ്റിയതിനാൽ ഇനിയുള്ള വേനൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് ആശ ങ്കയിലാണ് നാട്ടുകാർ. ഉയർന്ന പ്രദേശമായതിനാൽ പ്രദേശത്തെ കിണറുകളെല്ലാം വറ്റിവരണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. പൊരുന്നംകുന്നിൽ മാത്രം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറോളം കുടുംബങ്ങളാണ് പെരുന്നംകുന്നിൽ മാത്രം താമസിക്കുന്നത്.

കൂടാതെ പരിസരത്തെ വെള്ളാഞ്ചിറ , ഷോളയാർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും കുടിവെള്ളമെത്തിക്കുന്നത് പൊരുന്നം ചിറയിൽ നിന്നാണ്. അടിയന്തരമായി ടാങ്കർ ലോറിയിലെങ്കിലും കുടിവെള്ള വിതരണം ആരംഭിക്കണം എന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Keryar Silks and Jewlery