കേയാര്‍ സില്‍ക്‌സ് & ജ്വല്ലറി, കൊടകര

കേയാര്‍ സമ്മനോത്സവം 2017 ; വിജയികളെ തിരഞ്ഞെടുത്തു.

1 Comment

  1. Varghese Pottakkaran

    I do not want any advertisement. I know K.R. (Kundani Ravunny) Ravunny's Elder Son Shivan was earlier working with Vttiyadan Mani. Mr.KR Dineshan and Mrs. Dhakshayani were my class mates in primary classes at Moolamkudam.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.