മുരിക്കുങ്ങൽ അല്ലിയാങ്കൽ ഗോപാലൻ (90) അന്തരിച്ചു.

കോടാലി: മുരിക്കുങ്ങൽ അല്ലിയാങ്കൽ ഗോപാലൻ (90) അന്തരിച്ചു.സംസ്ക്കാരം നടത്തി.ഭാര്യ: ഗൗരി. മക്കൾ: സണ്ണി, ഷാജി, സജി, സാനി. മരുമക്കൾ: ബിന്ദു, ജലജ, ഷീബ, സൂര്യചന്ദ്രൻ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!