സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതി പ്രൊ.സി രവീന്ദ്രനാഥ് എം.എൽ.എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

നാടിപ്പാറ: കേരള സർക്കാർ സുസ്ഥിര പുതുക്കാട് വികസന പദ്ധതിയിലൂടെ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന ‘സ്വയം പര്യാപ്ത ഗ്രാമം പദ്ധതിക്ക്’ മറ്റത്തൂർ പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ടാം വാര്ഡ് നാടിപ്പാറ പട്ടിക ജാതി കോളനിയിൽ തുടക്കമായി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡണ്ട്‌ ബിന്ദു ശിവദാസന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ നാടിപ്പാറ സാംസ്ക്കാരിക നിലയത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പ്രൊ.സി രവീന്ദ്രനാഥ് എം.എൽ.എ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.

കൊടകര ബ്ലോക്ക്‌ പട്ടിക ജാതി വികസന ഓഫിസർ ആർ മധു പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി. വാർഡ്‌ മെമ്പർ വി.എസ്. സുബീഷ്. കോളനി വികസന സമിതി അംഗം പി. കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി തുടങ്ങിയവര സംസാരിച്ചു. ഒരു കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിൽ പ്രദേശത്തിന്റെ സമഗ്ര വികസനം ലക് ഷ്യമിട്ടു നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയിൽ 60 കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ കുഴൽ കിണർ, രണ്ടു റോഡുകൾ, വീടുകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി, 50 കുടുംബങ്ങൾക്ക്‌ ആട്ടിന്കൂടും ആടും, കോളനിയിലെ മുഴുവൻ കുടുംബങ്ങൾക്കും സൌരോര്ജ്ജ വൈദ്യുതി, കളി സ്ഥല നിർമ്മാണം,സാംസ്ക്കാരിക നിലയത്തിന്റെ നവീകരണം എന്നിവയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.

 റിപ്പോർട്ട്‌ : അനിത ദേവസ്യ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!