പത്താം തരം തുല്യതാ രജിസ്‌ട്രഷന്‍.

കൊടകര : കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്‌ സാക്ഷരതാമിഷന്‍ 2013 – 2014 വര്‍ഷത്തെ പത്താം തരം തുല്യതാ രജിസ്‌ട്രഷന്‍ ആരംഭിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്‌ ബന്ധപ്പെടുക.944769031.അവസാനതീയതി ഓഗസ്റ്റ്‌ 17.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!