ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണുകളിലെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചില രഹസ്യ കോഡുകള്‍

Android-Secret-Codesആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ സൗകര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരു പരിധി വരെ എല്ലാവരും ബോധവാന്മാരാണ്. ഒരു ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഫോണെങ്കിലും ഇല്ലാത്ത വീടുകള്‍ ഇപ്പോള്‍ വളരെ ചുരുക്കമാണ്. എന്നാല്‍ ആന്‍ഡ്രോയിഡിന് ചില രഹസ്യ കോഡുകള്‍ ഉണ്ട്. ഇവ പലര്‍ക്കും അറിയില്ല. ആന്‍ഡ്രോയിഡിലെ ഈ രഹസ്യ കോഡുകള്‍ നിങ്ങളുടെ പല ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നവയാണ്. ആ രഹസ്യ കോഡുകള്‍ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്ന് ഇതാ താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

Code Description
*#*#4636#*#* Display information about Phone, Battery and Usage statistics
*#*#7780#*#* Restting your phone to factory state-Only deletes application data and applications
*#*#273283*255*663282*#*#* For a quick backup to all your media files
*#*#7594#*#* Changing the power button behavior-Enables direct poweroff once the code enabled
*#*#34971539#*#* Shows completes information about the camera
*2767*3855# It’s a complete wiping of your mobile also it reinstalls the phones firmware
*#*#197328640#*#* Enabling test mode for service activity
*#*#232339#*#* OR *#*#526#*#* Wireless Lan Tests
*#*#232338#*#* Displays Wi-Fi Mac-address
*#*#1472365#*#* For a quick GPS test
*#*#1575#*#* A Different type GPS test
*#*#0283#*#* Packet Loopback test
*#*#0*#*#* LCD display test
*#*#0673#*#* OR *#*#0289#*#* Audio test
*#*#0842#*#* Vibration and Backlight test
*#*#2663#*#* Displays touch-screen version
*#*#2664#*#* Touch-Screen test
*#*#0588#*#* Proximity sensor test
*#*#3264#*#* Ram version
*#*#232331#*#* Bluetooth test
*#*#7262626#*#* Field test
*#*#232337#*# Displays bluetooth device address
*#*#8255#*#* For Google Talk service monitoring
*#*#4986*2650468#*#* PDA, Phone, Hardware, RF Call Date firmware info
*#*#1234#*#* PDA and Phone firmware info
*#*#1111#*#* FTA Software version
*#*#2222#*#* FTA Hardware verion
*#*#44336#*#* Displays Build time and change list number
*#06# Displsys IMEI number
*#*#8351#*#* Enables voice dialing logging mode
*#*#8350#*#* Disables voice dialing logging mode
##778 (+call) Brings up Epst menu

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!