കുടുംബശ്രീ അടുക്കളത്തോട്ടം: ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി

കുടുംബശ്രീ അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയില്‍ തുടങ്ങിയ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ശ്രമശക്തി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് വി.എം. ഇന്ദിര നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.
കുടുംബശ്രീ അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതിയില്‍ തുടങ്ങിയ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ശ്രമശക്തി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് വി.എം. ഇന്ദിര നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നു.

മനക്കുളങ്ങര : മനക്കുളങ്ങര ദേശത്ത് കുടുംബശ്രീ അടുക്കളത്തോട്ടം എന്ന പദ്ധതിയില്‍ തുടങ്ങിയ ജൈവപച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് ശ്രമശക്തി അവാര്‍ഡ് ജേതാവ് വി.എം. ഇന്ദിര നിര്‍വ്വഹിച്ചു. പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ – ആരോഗ്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍ ഇ.എല്‍. പാപ്പച്ചന്‍, ജീന ദിലീപ്കുമാര്‍, കെ. ഗീത തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു. പതിനഞ്ചോളം വീടുകളില്‍ അടുക്കളത്തോട്ടം പദ്ധതി നടക്കുന്നുണ്ട്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!