കാവനാട് ജൈവ പച്ചക്കറികള്‍ വിളവെടുപ്പ് തൂടങ്ങി; ആവശ്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക

Payarകാവനാട് ജൈവ പച്ചക്കറികള്‍ വിളവെടുപ്പ് തൂടങ്ങി; ആവശ്യമുള്ളവര്‍ വിളിക്കുക…  പയര്‍ വെണ്ട മത്തന്‍ കുംപളം വെള്ളരി പാവക്ക തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാണ് … സുബ്രമണ്യന്‍ 9846365353

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!