പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ദേവീഭാഗവതം ചൊവ്വാഴ്ച സമാപിക്കും

കൊടകര ; പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്നുവരുന്ന ദേവീഭാഗവതം നവാഹയഞ്ജത്തിന് 26 ന് സമാപനമാകും. പട്ടളം മണികണ്ഠന്‍ നമ്പൂതിരിയാണ് യജ്ഞാചാര്യന്‍.

നാലാംദിവസമായ വ്യാഴാഴ്ച ദേവിയുടെ ഉത്പത്തി, ദേവീ സ്തുതി, ആയുധസമര്‍പ്പണം, ബാഷ്‌കളന്‍, ദുര്‍മ്മുഖന്‍,താമൃന്‍ എന്നിവരുടെ വധം, മഹിഷാസുരദേവീ സംവാദം, മഹിഷാസുരവധം എന്നീ ഭാഗങ്ങള്‍ പാരായണം ചെയ്യും.
ചിത്രം : കൊടകര പൂനിലാര്‍ക്കാവ് ദേവീ ക്ഷേത്രത്തില്‍ നടന്നു വരുന്ന ദേവീ ഭാഗവത നവാഹയജ്ഞം.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!