കൊപ്രക്കളം  മാട്ടിൽ കുട്ടപ്പൻ (76) അന്തരിച്ചു

കൊടകര : കൊപ്രക്കളം  മാട്ടിൽ കുട്ടപ്പൻ (76) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം നടത്തി.
ഭാര്യ : രാധ. മക്കൾ : ജോഷി ,ജിഷ, ജയ. മരുമക്കൾ : ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, രാജേഷ്, രേഷ്മ

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!