കൊടകര ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ്‌ ഇന്ന്.

ansara-blood-donationകൊടകര : എൻ.എസ്.എസ് യുണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കൊടകര ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പ്‌ നടത്തുന്നു (14-11-2013). നിങ്ങൾ 18 വയസ്സിനു മുകളിലാണോ? എന്നാൽ രക്തം ദാനം ചെയൂ, ജീവൻ കൊടുക്കൂ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!