മുദ്രപത്രം ക്ഷാമം പരിഹരിക്കണം.

കോടാലി : സാധാരണക്കാർക്ക് നിരവധി ആവശ്യങ്ങള്ക്ക്  ഉപയോഗികേണ്ട  പത്തു  രൂപ  മുതൽ നൂറു  രൂപ  വരെ യുള്ള  മുദ്ര പത്രങ്ങൾ കിട്ടാനില്ല.  ഇതു  പരിഹരിച്ചു  എത്രയും വേഗം മുദ്ര പത്രങ്ങൾ   ലഭ്യ മാക്കാൻ  നടപടി എടുക്കണമെന്ന് ഫാസ്  പാഡി  പ്രവര്ത്തക യോഗം സർക്കാരിനോട്  ആവശ്യപെട്ടു.  പ്രസിഡന്റ്‌  ബീന നന്ദകുമാർ  യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.  കാസിം വി.കെ, ജോണി പി.എം.  പ്രഭാകരാൻ സി.കെ,  എന്നിവർ  പ്രസംഗിച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!