തേശ്ശേരി ചീക്കാമുണ്ടി ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം.

Thessery Sree Mahavishnu khethram (Cheekkamundi)ചാലക്കുടി അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൊടകര – തേശ്ശേരിയില്‍ അമ്പലം- പള്ളി റോഡില്‍ വടക്കു ഭാഗത്തായി ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.ധ്വജഹിതമുള്ള കൊടകരയിലെ ആദ്യ ക്ഷേത്രമാണ് തേശ്ശേരി ചീക്കാമുണ്ടി ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രം. ഷഠാധാര പ്രതിഷ്‌ഠയോടുകൂടിയ പഞ്ചപ്രാകാരസഹിതമായ ധ്വജസഹിതമുള്ള  തേശ്ശേരി ചീക്കാമുണ്ടി ശ്രീ മഹാവിഷ്‌ണു ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുവരില്‍ കൊത്തിവച്ചിട്ടുള്ള ശില്പങ്ങള്‍ ആരേയും ആകര്‍ഷിക്കുന്നവയാണ്. ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രതിഷ്‌ടാദിനവും സപ്‌താഹവും കൊല്ലം തോറും നടന്നുവരുന്നു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!