മനക്കുളങ്ങര പോത്തിക്കര വീട്ടിൽ കുട്ടൻ ഭാര്യ മാലതി (76) അന്തരിച്ചു

കൊടകര : മനക്കുളങ്ങര പോത്തിക്കര വീട്ടിൽ കുട്ടൻ ഭാര്യ മാലതി (76) അന്തരിച്ചു.. സംസ്കാരം നടത്തി. മക്കൾ : പ്രദോഷ്., അജിത .സജിത .പ്രജിത രുമക്കൾ : ബിസ്നി .അംബരനാഥൻ, രാമൻകുട്ടി, മുരളീധരൻ.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!