ശാപമോക്ഷമില്ലാതെ കാവനാട്-ശ്രീകൃഷ്ണകേന്ദ്രം റോഡ്

കൊടകര: മറ്റത്തൂര്‍ പഞ്ചായത്തിലെ കാവനാട് നിന്നും അന്താരാഷ്ട്രശ്രീകൃഷ്ണകേന്ദ്രത്തിലേക്കുള്ള റോഡിന് ശാപമോക്ഷമില്ല.

ചാറ്റിലാംപാടത്തേക്കും ശ്രീകൃഷ്ണാശ്രമത്തിലേക്കും ശ്രീകൃഷ്ണാശ്രമഗോശാലയിലേക്കും വട്ടേക്കാട്ടേക്കുമുള്ള പാതയാണിത്. മെറ്റല്‍ ഇളകി റോഡില്‍ കുഴികള്‍ നിറഞ്ഞ് വെള്ളം കെട്ടിയ നിലയിലാണ് പാത

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!