പൂനിലാർക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി.

കൊടകര : പൂനിലാർക്കാവ് ഭഗവതിക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലംനിറ ഭക്തി സാന്ദ്രമായി. ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിങ്കൽ നിന്നും കതിർക്കറ്റകൾ മേൽശാന്തിമാർ ഏറ്റുവാങ്ങി മണ്ഡപത്തിൽ പൂജകൾക്കുശേഷം ശ്രീകോവിലിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു.

തുടർന്ന് പ്രത്യേകം അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഉപദേവ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, ചുറ്റമ്പലം, വലിയമ്പലം, ദേവസ്വം കാര്യാലയം, ഊട്ടുപുര എന്നിവിടങ്ങളിൽ നെൽക്കതിൽ സമർപ്പിച്ചു. ശേഷം പൂജിച്ച കതിരുകൾ ഭക്തർക്ക് വിതരണം ചെയ്തു. മേൽശാന്തിമാരായ നടുവത്ത് പത്മനാഭൻ നമ്പൂതിരി, പുത്തുകാവ് മഠത്തിൽ വെങ്കിടേശ്വരൻ എമ്പ്രാന്തിരി എന്നിവർ കാർമികത്വം വഹിച്ചു.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!