കൊടകര തച്ചിഞ്ചേരി അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ഭാര്യ പി. രമക്കു ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു

‘സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ഉന്നമനത്തില്‍ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ പങ്ക്’ എന്ന വിഷയത്തിലെ ഗവേഷണത്തിന് ഭാരതിയാര്‍ സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ച  പി. രമ. സഹൃദയ കോളജ് ഓഫ് അഡ്വാന്‍സ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ അദ്ധ്യാപികയും കൊടകര തച്ചിഞ്ചേരി  അരവിന്ദാക്ഷന്റെ ഭാര്യയുമാണ്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!