ശാസ്‌താകുടുംബശ്രീ സംഘം റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ ദിന സമാഗമ ആഘോഷം നടത്തി

Apple

Hits: 8

KDA Sastha Kudumba sreeവാസുപുരം ശാസ്‌താ കുടുംബശ്രീ സംഘം റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ ദിന സമാഗമ ആഘോഷത്തോടഌബന്ധിച്ച്‌ നടത്തിയ സത്യപ്രതിജ്ഞ.

മറ്റത്തൂര്‍ : മറ്റത്തൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വാസുപുരം ശാസ്‌താകുടുംബശ്രീ സംഘം റിപ്പബ്ലിക്ക്‌ ദിന സമാഗമ ആഘോഷം നടത്തി. പ്രസിഡണ്ട്‌ പ്രമകുമാരി അദ്ധ്യക്ഷയായിരുന്നു. യോഗത്തോടഌബന്ധിച്ച്‌ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്‍ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടത്തി. സുഗത അസീസ്സ്‌ സ്വഗതം പറഞ്ഞ യോഗത്തില്‍ അശ്വതി, രെജി എന്നിവര്‍ സംസാരിച്ചു.

EverGreen

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.