സഹൃദയ കുതിക്കുന്നു… ആരോഗ്യ രംഗത്തും…

KDA Sahruthaya Exibitionസഹൃദയ കോളേജില്‍ ടക്കുന്ന മെഡിക്കല്‍ എക്സിബിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ഡോ. ആന്റു ആലപ്പാടന്‍ ഉദ്ഘാടം ചെയ്യുന്നു

കൊടകര : കൊടകര സഹൃദയ കോളേജി ആരംഭിച്ച മെഡിക്കല്‍ എക്സിബിഷന്‍ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അതിൂതമായ സാധ്യതകളിലേക്കും സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലേക്കും മിഴിതുറന്ന് കൊടകര സഹൃദയ കോളേജ് ബയോമെഡിക്കല്‍ വിഭാഗം ടത്തുന്ന മെഡിക്കല്‍ എക്സിബിഷന്‍ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടര്‍ ഫാ. ആന്റു ആലപ്പാടന്‍ ഉദ്ഘാടം ചെയ്തു.

കോളേജ് മാജ്േമെന്റ് അധികൃതര്‍ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലും പൊതുജങ്ങളിലും കൌതുകമുണര്‍ത്തുന്ന പ്രദര്‍ശം ശിയാഴ്ച സമാപിക്കും. കൃത്രിമി അവയവങ്ങള്‍, മെഡിക്കല്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രദര്‍ശത്തിന്റെ മുഖ്യ ആകര്‍ണം. തിരുവന്തപുരം ശ്രീ ചിത്ര ഇന്‍സ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റേയും തൃശൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന്റേയും സംയുക്ത സഹകരണത്തോടുകൂടിയാണ് പ്രദര്‍ശം സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ശ്രീ ചിത്ര ബയോ മെഡിക്കല്‍ റിസര്‍ച്ച് വിഭാഗം ിര്‍മ്മിച്ച കൃത്രിമ ചിത്ര വാല്‍വ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന കൃത്രിമ ഹൃദയവാല്‍വും മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സഹായത്തോടെ മുഷ്യ ശരീരത്തെ ഒരു പഠ വസ്തുവായി പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മൃതശരീരവുമാണ് പ്രദര്‍ശത്തില്‍ ഏവരുടേയും ശ്രദ്ധ ആകര്‍ഷിക്കുന്നത്.

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!