നാടെങ്ങും സുഗന്ധം വിതറി നാഗലിംഗമരം പൂത്തു.

NAGALINGATREEകൊടകര : നാടെങ്ങും സുഗന്ധം വിതറി നാഗലിംഗമരം പൂത്തു. കൊടകര തെശ്ശേരി ചീക്കാമുണ്ടി ക്ഷേത്രപരിസരത്താണ് നാഗലിംഗമരം പൂതിരിക്കുന്നത്. മരങ്ങളിൽ വിരിയുന്ന പുഷ്പങ്ങൾ മനോഹര കാഴ്ചയാണ്. 115 അടിവരെ ഉയരത്തിൽ വളരുന്നതാണ്  നാഗലിംഗമരം. ആറ്  ഇതളുകലോടുകൂടിയ ഇതിന്ടെ പുഷ്പങ്ങൾക്ക് ആകർഷക സുഗന്ധം ഉണ്ട്.പൂവിൻടെ മധ്യത്തിൽ ഫണം വിടർത്തിയ സർപ്പത്തിന്ടെ മുഘത്തോടുകൂടിയ ആക്രിതിയാണിത്തിനു. ശിവലിംഗപുഷ്പം എന്നും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. വലുപ്പമുള്ളതും മാംസളവുമാണ് നാഗലിംഗപുഷ്പങ്ങൾ. പൂവിൻടെ ഇതളുകളുടെ അരികിൽ മഞ്ഞയും ഉള്ളിൽ ഇരുണ്ട പാടവർണ്ണവും ഏറ്റവും ഉള്ളിൽ വെളുപ്പുചെർന്ന നിറങ്ങളുടെ സമന്വയം നാഗലിംഗപുഷ്പത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു.

പുണ്യ പുഷ്പങ്ങളുടെ പട്ടികയിലാണ് ഇതിന്ടെ സ്ഥാനം. കൗർപിറ്റ ഗെനന്സിസ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രനാമം.ജന്മദേശം  തെക്കേ അമേരിക്കയാണ്. ഈർപ്പം ഉള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നന്നായി വളരും. കാനൻബാൾ ട്രീ എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത്‌.പീരങ്ങിയുന്ടക്കു സമാനം ആണ് ഇരുണ്ടു തവിട്ടുനിരത്തിൽ ഉള്ള ഇതിന്ടെ കായ്കൾ.കായുടെ പുറംതോട് കട്ടിയേറിയതാണ്. പാകം ആയി നിലത്തുവീഴുന്ന കായ്കൾ വലിയ ശബ്ദതോടെയാണ്‌ പൊട്ടിച്ചിതരുക.

Related posts

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!