ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻ്ററി സ്കൂളിൽ പത്തിലച്ചെടികളുടെ പ്രദർശനം

ആനന്ദപുരം: ആനന്ദപുരം ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർസെക്കൻ്ററി സ്കൂളിലെ എൽ.പി.വിഭാഗത്തിൽ പത്തിലച്ചെടികളുടെ പ്രദർശനം നടന്നു. കുട്ടികൾ വീടുകളിൽ നിന്ന് പത്തിലചെടികളും ഔഷധഗുണമുള്ള മറ്റ് ചെടികളും ശേഖരിച്ച് കൊണ്ടുവരുകയും ക്ലാസ് അദ്ധ്യാപകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസ് വരാന്തയിൽ പ്രദർശനത്തിന് ഒരു ക്കുകയും ചെയ്തു. അദ്ധ്യാപകരായ പ്രിയ.യു, ദിവ്യകൃഷ്ണൻ, ജയശ്രീ.എ.വി., മൃദുഷ.പി.ടി.എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!